Gegevensbeschermingsverklaring voor de website van corporate benefits GmbH

De informatie in deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op of via onze website en is in het bijzonder bedoeld om u te informeren over de omvang van de verwerking, de verwerkingsdoeleinden, de ontvanger, de rechtsgrondslagen, de opslagperiodes en uw rechten. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie begrepen die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. een persoon (hierna ook “betrokkene” genoemd), waaronder bijvoorbeeld uw naam, uw adres of uw e-mailadres. De "verwerking" van persoonsgegevens betekent in het bijzonder het verzamelen, opslaan, gebruiken en doorzenden van deze gegevens.

 

 

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten van de lidstaten van de Europese Unie alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

corporate benefits Germany GmbH
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 - 206 21 66 0
Fax: +49 (0)30 - 206 21 66 20

E-mail: info@cb-gmbh.com
Website: https://www.corporate-benefits.eu

 

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD Group
Gegevensbescherming, ICT-beveiliging, Bedrijfsbeveiliging & Privacy
Am TÜV 1
45307 Essen 
Duitsland

Phone: +49 (0)201 - 8999-461
Fax: +49 (0)201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

 

III. Algemene informatie betreffende gegevensverwerking

 

1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt artikel 6, lid 1, sub a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, geldt art. 6, lid 1, punt c) van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en wanneer de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

2. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens mogen daarnaast worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten.

 

IV. Het ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logbestanden

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van het toestel dat wordt gebruikt (computer, smartphone, tablet, enz.).

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het IP-adres van het toestel dat wordt gebruiktbr />
(3) Datum en tijdstip van de toegang
(4) Websites van waaruit het systeem van het toestel dat wordt gebruikt, onze website benadert
(5) Websites from which the system of the accessing device connects to our website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website ter beschikking te kunnen stellen van de computer van de gebruiker. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te garanderen.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informaticasystemen te waarborgen. In deze context wordt er geen evaluatie van de gegevens gemaakt voor marketingdoeleinden.

Deze doeleinden vormen tegelijk ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f) van de AVG.

4. Duur van de bewaring

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn, om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Bij de verzameling van gegevens in het kader van het ter beschikking stellen van de website is dat het geval zodra de betrokken sessie wordt beëindigd.

Bij de opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na 7 dagen het geval. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden opgeslagen. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of gewijzigd, zodat het niet langer mogelijk is om deze terug te traceren naar de klant die de website bezoekt.

 

V. Cookies voor taalinstellingen

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies om de taalinstellingen van de gebruiker op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks, waarmee de browser ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgezonden:

- Taalinstellingen (van de website en het besturingssysteem)

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken deze cookies voor de aanpassing van de taalinstellingen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

d) Duur van de bewaring

Op het toestel waarmee u onze website bezoekt, worden cookies opgeslagen en het toestel zendt op zijn beurt voormelde informatie door naar onze website. Als gebruiker hebt u controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de doorzending van cookies uitschakelen of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van de website nog volledig gebruikt kunnen worden. Als u uw cookie-instellingen niet wijzigt, zal de cookie voor de taalinstelling gedurende 12 maanden op uw toestel worden opgeslagen.

 

VI. Contact via e-mail of met het contactformulier

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt ons contacteren via de e-mailadressen die op onze website worden vermeld. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker, die samen met de e-mail worden doorgezonden, opgeslagen.

Op onze website is ook een contactformulier beschikbaar waarmee u ons vragen kunt sturen of offertes kunt aanvragen.

Met dit formulier verzamelen we de gegevens voor de respectieve formuliervelden, bijv.:

(1) Naam van uw bedrijf
(2) Naam
(3) E-mailadres
(4) Dorp/stad

Daarnaast ook de gegevens die u ons in een optioneel persoonlijk bericht zou doorzenden.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgezonden via e-mail of het contactformulier, is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Indien het contact gericht is op de sluiting van een overeenkomst, vormt art. 6, lid 1, sub b) van de AVG de bijkomende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen met het oog op de verwerking van dit contactverzoek. Dit is ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

4. Duur van de bewaring

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn, om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens die via e-mail of het contactformulier worden gestuurd, is dit het geval wanneer de conversatie met u is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid, dat de betreffende zaak afdoende afgehandeld is.

In het geval van verwerping zullen de gegevens van de aanvrager uiterlijk drie maanden na de kennisgeving van de verwerping aan de aanvrager worden gewist.

Wanneer in de loop van de e-mailcommunicatie gegevens worden verzameld die wij verplicht moeten opslaan omwille van belastingvoorschriften, handelsrecht of andere bepalingen, zullen de gegevens slechts worden gewist na afloop van de respectieve wettelijke bewaar- of opslagperiodes. De rechtsgrondslag voor deze opslag is art. 6, lid 1, sub c) van de AVG.

 

VII. Gebruik van Google-diensten

 

1. Webanalyse door Google Analytics

a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

(1) Onze website maakt gebruik van Google Universal Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal Analytics gebruikt "cookies”; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van een website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de gebruiker, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Op deze website is de IP- anonimisering ingeschakeld, waardoor het IP-adres van een gebruiker vooraf door Google zal worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie, of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te maken over de activiteit op de website, en om aan de webbeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website- en internetactiviteit. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgezonden als onderdeel van Google Universal Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bijgehouden.

(2) Daarnaast wordt er een zogenaamde “gebruikers-ID” gebruikt. Deze is niet aan een bepaald toestel toegewezen, maar aan een bepaalde gebruiker. De gebruikers-ID is een unieke, permanente en niet-gepersonaliseerde tekenreeks. Deze laat toe om het gedrag van de respectieve gebruiker op verschillende eindtoestellen (smartphone, tablet, notebook, enz.) te registreren. De gebruikers-ID wordt aan een gebruiker toegewezen wanneer we een gebruiker als uniek kunnen identificeren. Meestal is dit alleen mogelijk als ze een gepersonaliseerde omgeving gebruiken (bijv. een loginomgeving). Zodra een gebruiker voor de eerste keer inlogt, wijzen wij hem een unieke gebruikers-ID toe. Deze gebruikers-ID wordt doorgezonden naar Google in het kader van Google Universal Analytics en als pseudoniem gebruikt voor de communicatie met Google. Vervolgens wordt het onlinegedrag en de gebruikers-ID samen aan Google doorgegeven, waar ze in profielen worden samengevoegd. Google ontvangt alleen de gebruikers-ID en niet de informatie van het gekoppelde profiel of andere persoonsgegevens van de gebruiker. De gebruikersprofielen die op deze wijze worden gecreëerd, worden aan ons in een samengevatte vorm ter beschikking gesteld. Gebruikersprofielen die voor een gebruikers-ID aan ons worden overgemaakt, worden door ons niet samengevoegd met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van gegevens door Google Analytics laat ons toe het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door het evalueren van de gegevens die werden verkregen, zijn wij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit laat ons toe om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigd belang ook bij de verwerking van persoonsgegevens. Via anonymisering van het IP-adres is er voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

d. Duur van de opslag en mogelijkheid tot bezwaar

Op het toestel van de gebruiker worden cookies opgeslagen en naar onze website doorgezonden. Als gebruiker hebt u controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de doorzending van cookies uitschakelen of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van de website nog volledig gebruikt kunnen worden.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verzameling van gegevens zoals hierboven uiteengezet, door gebruik te maken van de Browser-Add-on voor de deactivering van Google Analytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl U kunt ook voorkomen dat Google Universal Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken [.]. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst verzameld worden bij uw bezoek aan deze website. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw toestel opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html of op www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html and support.google.com/analytics/answer/2838718

e. Ontvanger van de gegevens en doorgifte aan een derde land

De ontvanger van de gegevens is Google. In de gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, is een doorgifte aan Google als een derde land in de zin van de AVG toegelaten overeenkomstig art. 44, 45 van de AVG, aangezien er een passend niveau van wettelijke gegevensbescherming voor de VS bestaat met betrekking tot dit bedrijf.

Op basis van art. 25, lid 6 van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1995) heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit afgegeven in de vorm van een zogenaamd EU-VS privacyschild. Het EU-VS privacyschild is een intergouvernementele overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Deze overeenkomst regelt de bescherming van persoonsgegevens die van een lidstaat van de Europese Unie worden doorgegeven aan de VS. Een zelfcertificeringsprocedure door de bedrijven onder het toezicht van de Amerikaanse autoriteiten garandeert dat alleen bedrijven die de gegevensbeschermingsnormen naleven, die gelijkwaardig zijn aan deze van de Europese Unie, persoonsgegevens van de EU mogen verwerken in de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de vereisten van het EU-VS privacyschild. Dit garandeert een passend beschermingsniveau met betrekking tot de aangewezen ontvangers ondanks het gebrek aan een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie in de zin van art. 45 van de AVG. U kunt de huidige certificeringen hier bekijken: www.privacyshield.gov/list

 

2. DoubleClick van Google

a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken DoubleClick van Google. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick van Google maakt gebruik van cookies om advertenties aan te bieden, die voor u relevant zijn. Hiervoor ontvangt uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer. Dit wordt gebruikt om te controleren welke advertenties met uw browser werden getoond of bezocht. DoubleClick-cookies laten Google en zijn partnerpagina’s alleen maar toe om advertenties te tonen, die voor u relevant zijn op basis van uw vorige bezoeken aan onze website of andere websites op het internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google naar een server in de VS doorgezonden voor analyse en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens niet samenvoegen met andere gegevens die door Google werden verzameld.

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken DoubleClick en de gegevens die in dit verband worden verwerkt, voor reclamedoeleinden, in het bijzonder om u gerichte reclame te kunnen tonen. Voor deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigd belang ook bij de verwerking van persoonsgegevens.

d. Duur van de opslag en mogelijkheid tot bezwaar

Op het toestel van de gebruiker worden cookies opgeslagen en naar onze website doorgezonden. Als gebruiker hebt u controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de doorzending van cookies uitschakelen of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van de website nog volledig gebruikt kunnen worden.

U kunt Google ook verhinderen om de gegevens te verzamelen en te verwerken, die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: www.google.com/settings/ads/plugin

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

e. Ontvanger van de gegevens en doorgifte aan een derde land

De ontvanger van de gegevens is Google. In de gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, is een doorgifte aan Google als een derde land in de zin van de AVG toegelaten overeenkomstig art. 44, 45 van de AVG, aangezien er een passend niveau van wettelijke gegevensbescherming voor de VS bestaat met betrekking tot dit bedrijf (cf. 1) e)).

 

3. AdWords Conversietracking van Google

a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van AdWords van Google voor het bijhouden van conversies. Dit is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie klikt, die door Google wordt geleverd, wordt een conversietrackingcookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als u nu onze website bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar onze pagina bent doorgestuurd.

In deze context ontvangen wij informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en naar de respectieve pagina werd doorverwezen. Adverteerders ontvangen echter geen enkele informatie die kan worden gebruikt, om de gebruikers persoonlijk te identificeren.

b. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens om statistieken op te stellen waaruit het succes van de AdWords-campagnes kan worden afgeleid. Voor deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigd belang ook bij de verwerking van persoonsgegevens.

d. Duur van de opslag en mogelijkheid tot bezwaar

Op het toestel van de gebruiker worden cookies opgeslagen en naar onze website doorgezonden. Als gebruiker hebt u controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw internetbrowser kunt u de doorzending van cookies uitschakelen of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van de website nog volledig gebruikt kunnen worden.

Als u de cookies voor het bijhouden van conversies wenst uit te schakelen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van de volgende domeinnaam worden geblokkeerd: "googleadservices.com". Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/intl/nl/policies/privacy//p>

e. Ontvanger van de gegevens en doorgifte aan een derde land

De ontvanger van de gegevens is Google. In de gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, is een doorgifte aan Google als een derde land in de zin van de AVG toegelaten overeenkomstig art. 44, 45 van de AVG, aangezien er een passend niveau van wettelijke gegevensbescherming voor de VS bestaat met betrekking tot dit bedrijf (cf. 1) e)).

 

VIII. Andere categorieën ontvangers van persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens

Voor de ter beschikking stelling van onze website en de aangeboden contactmogelijkheden maken wij gebruik van verschillende dienstverleners, waaronder hosting- en e-mailproviders, die de bij hen opgeslagen gegevens uitsluitend namens ons als verwerkers in de Europese Unie in overeenstemming met art. 28 van de AVG verwerken.

Gebruik van de SalesViewer® technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH op basis van ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Voor dit doel wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link www.salesviewer.com/opt-out te klikken om het verzamelen door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out cookie voor deze website opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, ben u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke (indien van toepassing, op voorwaarde dat andere voorwaarden die in de desbetreffende bepalingen worden geregeld, zijn nageleefd):

 

- Het recht op informatie volgens art. 15 van de AVG
- Het recht op rectificatie volgens art. 16 van de AVG
- Het recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) volgens art. 17 van de AVG
- Het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 van de AVG
- Het recht op informatie volgens art. 19 van de AVG
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG
- Het recht van bezwaar volgens art. 21 van de AVG
- Het recht niet te worden onderworpen aan een op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit volgens art. 22 van de AVG
- Het recht tot intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 7, paragraaf 3 van de AVG

Wilt u van deze rechten gebruik maken, neem dan contact op via de voormelde contactgegevens.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.